top of page

[生意思維] 漏洞營銷!!! 瞬間提升銷售大法!!!(廣東話 | 中字)分享創業故事,商業模式,智慧思維,我係黃老闆!

今日,同大家分享一個速銷方法,可以係短時間內,令你既銷售額瞬間提升!!!

漏洞營銷!!!

點樣運用呢,舉些例子讓大家聽聽~


==============


推介影片:


用6年時間,由 20 萬做到 15 億生意!!!


https://www.youtube.com/watch?v=4QA7uEi4wLY


Business Proposal 融資商業計劃書 8 大點!!!


https://www.youtube.com/watch?v=yM4jnPfFNA8


做生意! 公司一定要有以下三種產品


https://www.youtube.com/watch?v=r0chIcSx8uc


FOLLOW ME


Facebook: https://www.facebook.com/bosswonghk


YouTube: https://www.youtube.com/c/BossWong


Instagram: https://www.instagram.com/bosswonghk


Website: https://www.bosswong.com


#黃老闆 #BossWong #做生意 #創業 #香港 #StartHK #賺錢 #智慧人生 #學習 #商業模式 #心理 #金句 #產品 #生意思维 #逆向思维

2 次查看0 則留言
bottom of page